Zasady i Warunki

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Transakcje przedłużone: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatność
Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Przepisy dodatkowe lub odmienne”

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 • Okres refleksji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy; Konsument : osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 • Dzień: dzień kalendarzowy;
 • Transakcja czasowa: umowa zawierana na odległość w odniesieniu do serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 • Trwały nośnik: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
 • Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 • Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który udostępnia przedsiębiorca, który konsument może wypełnić, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 • Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 • Umowa na odległość: umowa, w ramach której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do zawarcia umowy włącznie, stosuje się tylko jedną lub więcej technik komunikacji na odległość;
 • Technologia komunikacji na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;
 • Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Feniciolo BV
Kon. Wilhelminalaan 36
7711 KM Nieuwleusen
Holandia
+31 529-769033
Adres e-mail: [email protected]
Numer Izby Handlowej: 55310885
Numer identyfikacyjny VAT: NL851650909.B.01

Artykuł 3 - Zastosowanie

 • Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 • Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki można zobaczyć u przedsiębiorcy i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby można go było łatwo przechowywać na trwały nośnik danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane miejsce, w którym można będzie zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz, że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 • W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a w przypadku sprzecznych warunków ogólnych, konsument może zawsze polegać na obowiązującym przepisie, który jest najbardziej sprzyja mu.
 • Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub zniszczone, wówczas umowa i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie natychmiast zastąpione po wzajemnych konsultacjach postanowieniem aby treść była jak najbardziej zbliżona do oryginału.
 • Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 • Niepewność co do wyjaśnienia lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków należy wyjaśniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 - Oferta

 • Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 • Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany i dostosowania oferty.
 • Oferta zawiera pełny i dokładny opis produktów i/lub usług oferowane. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta z obrazów, są to prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste pomyłki lub pomyłki w ofercie nie są dla przedsiębiorcy wiążące.
 • Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 • Zdjęcia produktów są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 • Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • cena z podatkami;
  • ewentualne koszty wysyłki;
  • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;
  • czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
  • sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;
  • termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
  • wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka podstawowa za używany środek porozumiewania się;
  • czy umowa po zawarciu zostanie zarchiwizowana, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
  • sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić informacje podane przez niego w ramach umowy i w razie potrzeby je przywrócić;
  • wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
  • kody behawioralne, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodami behawioralnymi drogą elektroniczną; oraz
  • minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku przedłużonej transakcji.

Artykuł 5 - Umowa

 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.
 • Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 • W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 • Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – dowiedzieć się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku lub dołączyć do realizacji specjalne warunki.
 • Wraz z produktem lub usługą przedsiębiorca prześle konsumentowi w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mógł on być przechowywany przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku:
  1. adres odwiedzin siedziby przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
  2. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
  3. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie po zakupie;
  4. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
  5. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż rok lub jest bezterminowa.
 • W przypadku przedłużonej transakcji postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.
 • Każda umowa zawierana jest w warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu produktów:

 • Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy.
 • W okresie refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli jest to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do firmy entrepreneur, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy.Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do poinformowania o tym przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.
 • Jeżeli po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, klient nie poinformował, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy ewent. produkt nie został zwrócony przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

Świadcząc usługi:

 • W trakcie świadczenia usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument skoncentruje się na rozsądnych i jasnych instrukcjach dostarczonych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu nie przekroczą kosztów zwrotu.
 • Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu. Jest to uzależnione od warunku, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub że można przedłożyć ostateczny dowód całkowitego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób płatności.
 • W przypadku uszkodzenia produktu na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne ubytki produktu.
 • Konsument nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 • Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia konsumenta od produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w terminie do zawarcia umowy.
 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
  1. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  2. które mają wyraźnie osobisty charakter;
  3. których nie można zwrócić ze względu na ich charakter;
  4. które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć;
  5. których cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu;
  6. dla poszczególnych gazet i czasopism;
  7. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał pieczęć.
  8. w przypadku produktów higienicznych, których konsument złamał plombę.
 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
  1. dotyczące zakwaterowania, transportu, prowadzenia działalności restauracyjnej lub wypoczynku w określonym dniu lub w określonym okresie;
  2. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do namysłu;
  3. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 - Cena

 • W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
 • W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ten link do wahań oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
 • Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych.
 • Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  1. wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
  2. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w dniu, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
 • Stawki w dostawie produktów lub usług nie zawierają podatku VAT.
 • Wszystkie ceny podlegają błędom w druku i pisowni. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i składu. W przypadku błędów drukarskich i pisarskich przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu w złej cenie.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 • Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami zdolność i/lub użyteczność oraz przepisy prawa obowiązujące w dniu zawarcia umowy i/lub przepisy rządowe. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych niż normalne użytkowanie.
 • Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.
 • Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Zwrot produktów musi być w oryginalnym opakowaniu iw stanie nowym.
 • Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.
 • Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:
  • Konsument sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przetworzenie przez osoby trzecie;
  • Dostarczone produkty zostały narażone na nietypowe okoliczności lub są traktowane w inny sposób niedbale lub są niezgodne z instrukcjami przedsiębiorcy i / lub zostały potraktowane na opakowaniu;
  • Nieadekwatność jest w całości lub częściowo wynikiem regulacji, które rząd ustanowił lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 - Dostawa i realizacja

 • Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 • Miejscem dostawy jest adres podany firmie przez konsumenta.
 • Z należytym przestrzeganiem paragrafu 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, jednak nie później niż 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje odszkodowanie.
 • Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z jakichkolwiek określonych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 • W przypadku rozwiązania zgodnie z paragrafem 3 tego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po rozwiązaniu.
 • Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie potwierdzona w jasny i zrozumiały sposób, że dostarczana jest pozycja zastępcza. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.
 • Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub wyznaczonego z góry i zawiadomionego przedsiębiorcy przedstawiciela, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Anulowanie

 • Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 • Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie przed upływem określonego terminu, z zachowaniem ustalonych zasad anulowania oraz okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej jeden miesiąc.
 • Konsument może umowy wymienione w poprzednich punktach:
  • anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;
  • zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Odnowienie

 • Umowa, która została zawarta na czas określony i obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana ani przedłużana na czas określony.
 • W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli konsument sprzeciwia się tej rozszerzonej umowie. może anulować koniec przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 • Umowa zawarta na czas określony i rozciągająca się na regularne dostawy Większość produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może anulować w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc i okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż trzy miesiące, w przypadku gdy umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism.
 • Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie codziennych, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie wraz z końcem okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania

 • Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może odstąpić od umowy w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 13 - Płatność

 • O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych po rozpoczęciu okresu na zastanowienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna bieg. po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub podanych szczegółach płatności.
 • W przypadku braku płatności przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami, o których poinformował konsument.

Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne

 • Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 • Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w ciągu 7 dni od wykrycia wady przez konsumenta.
 • Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni, potwierdzając otrzymanie i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 • Jeżeli skarga nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.
 • Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca na piśmie wskaże inaczej.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za zasadną, przedsiębiorca, wedle własnego wyboru, bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Spory

 • Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
 • Konwencja Wiedeńska o Sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 - Przepisy dodatkowe lub odmienne”

Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych warunków ogólnych nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat